SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

Mi smo mozaik

humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si v Pomurju že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin

Kdo smo?

Društvo Mozaik je humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si v Pomurju že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin. Z razvojem socialnega podjetništva uspešno skrbimo za vključevanje ranljivih družbenih skupin na podlagi njihovega usposabljanja in zaposlovanja v razvojno perspektivnih dejavnostih ter prispevamo k višji kvaliteti življenja v lokalni skupnosti.

Pri svojem delovanju smo usmerjeni v zmanjševanje razkoraka med strukturo potreb lokalnega prebivalstva in pomankljivo ponudbo za njihovo zadovoljevanje kakor tudi v prepoznavanje potreb in problemov okolja, na katere se odzivamo s spodbujanjem razvoja inovativnih modelov družbeno in okoljsko odgovornega podjetništva. Sodelujemo z državnimi inštitucijami, gospodarskimi subjekti in se povezujemo z drugimi nevladnimi organizacijami, ki ob državi in trgu predstavljajo vse bolj nujni tretji pol razvoja dejavnosti v Evropi in pri nas.

Naša področja delovanja so:

 • socialnovarstveni programi;
 • medgeneracijsko sodelovanje in starejši;
 • socialna aktivacija, delovno vključevanje
 • in razvoj socialnega podjetništva,
 • programi delovnih usposabljanj in zaposlitveni programi,
 • programi trajnih oblik
 • zaposlovanja;
 • varovanje okolja in krožno gospodarstvo.
Temelj spoštovanja

Temelj spoštovanja

Društvo se razvija na temelju spoštovanja demokratičnih vrednot, načel sodelovanja v dobrem duhu in konstantnega pridobivanja strokovnih znanj s področja organizacijskega razvoja, projektnega vodenja, zbiranja sredstev, socialnih inovacij, marketinga in posameznih strokovnih disciplin. Zastavljamo si visoke cilje na področjih delovanja društva, ki so usmerjeni v družbeni napredek celotne regije. Visoko vrednotimo sodobna znanja o timskem in sodelovalnem delu, ki so temelj uspešnega organizacijskega in kadrovskega razvoja. Humanitarno delo je najvišje na naši etični lestvici, ki ga uresničujemo v osebnih zgodbah

Zastavljamo si visoke cilje na področjih delovanja društva, ki so usmerjeni v družbeni napredek celotne regije.

Zaposleni v društvu in prostovoljci smo zavezani k uresničevanju človekovih pravic, aktivnemu zagovarjanju in obrambi demokratičnih načel, enakih možnosti, pravičnosti, družbenega napredka, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, ustvarjanja pogojev za svetlo prihodnost mladih, spodbujanja kreativnosti in inovativnosti, predvsem pa dobrobiti najranljivejših ter potrebnih podpore in pomoči. Smo del globalne družbene skupnosti, povezani v mednarodnih mrežah in projektih, delujemo pa prvenstveno v lokalnem okolju in smo usmerjeni k potrebam bližnjih.

Timsko delo

Timsko delo v Mozaiku se odlikuje z negovanjem dobrih medsebojnih odnosov, vzajemnosti in medsebojni podpori, saj drug drugemu želimo biti najprej človek in nato sodelavec. Verjamemo, da so pridobivanja znanj, ozaveščenosti in vzgojeni čut za odgovornosti vzvod za rast notranje motivacije v izgrajevanju odgovornega in solidarnega timskega dela ter skupnih rezultatov pri razvoju družbe in dobrobiti ljudi.

Verjamemo, da so pridobivanja znanj, ozaveščenosti in vzgojeni čut za odgovornosti vzvod za rast notranje motivacije.

Mi smo Mozaik. Odprti smo za sodelovanje z vsemi, ki čutijo potrebo po osebni spremembi v povezanosti za dobro ljudi in okolja ter inštitucijami v lokalnem, regionalnem, nacionalnem ali mednarodnem okolju s sorodnimi poslanstvi oziroma s komplementarno vzajemnostjo.

Timsko delo
Vrednote

Temeljne vrednote

Strokovnost in informativnost

Dobra informiranost in strokovnost, vsestranski strokovni razvoj kadrov in dejavnosti so osnovni temelj delovanja in hkrati strateško načelo razvoja društva.

Inovativnost

Pri delovanju, ki je usmerjeno v izvajanje programov in storitev, iščemo inovativne pristope in inovativne oblike partnerstev z okoljem (drugimi NVO, državnimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi, strokovnjaki…), ki jih usmerjamo v razvoj organizacije, strokovni razvoj kadrov ter razvoj kvalitetnih in dostopnih storitev.

Inkluzivnost

Tukaj smo za vse. Iščemo in prepoznavamo potrebe skupnosti, posameznikov in posebej ranljivih družbenih skupin, kakor tudi pogoje za trajnostni razvoj inkluzivnega okolja in skupnosti. V okolju odpravljamo ovire za socialno vključevanje na temelju družbene pravičnosti in solidarnosti; odpiramo poti in razvijamo različne oblike socialnega vključevanja, usposabljanja in zaposlovanja.

Dostopnost

Smo tam, kjer so potrebe. Zagotoviti želimo, da bodo naši programi, dejavnosti in storitve dostopni za ljudi tam, kjer živijo; prilagojeni po meri njihovih potreb ter hitro odzivni na spremembe.

Sodelovanje

Proaktivno iščemo, gradimo in vzdržujemo sodelovanje z nevladnimi organizacijami in državnimi ustanovami, stroko, skupnostmi in javnostmi na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Odgovornost

Strokovno, človečno, zavzeto in odgovorno izvajamo programe in storitve organizacije. Skrbimo za dvig kvalitete življenja, varstva okolja, socialne in delovne vključenosti uporabnikov v lokalnem okolju kot pomemben prispevek k inkluzivni, ekološki, trajnostno naravnani civilizacijski perspektivi.

Poslanstvo

Poslanstvo društva Mozaik je ustvarjanje inovativnih mrežnih povezav z raznolikimi nevladnimi organizacijami kakor tudi državnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi z namenom spodbujanja socialno pravičnega in trajnostno usmerjenega razvoja ter izboljšanja kakovosti življenja v Pomurju. Pri tem uvajamo inovativne poslovne modele ter razvijamo primere dobrih praks za:

 • izboljšanje socialne vključenosti, zaposlovanja in kakovosti življenja ranljivih družbenih skupin,
 • varovanje okolja in razvoj podeželja,
 • spodbujanje krožnega gospodarstva in vsestranskega napredka v Pomurju.

Smo tim, ki soustvarja strokovno in prijazno delovno okolje, v katerem so cenjene individualne lastnosti in sposobnosti člana kolektiva, ki ga aktivirata sodelovalni duh in podpora sodelavcev v doseganju skupnih ciljev. Na ta način ustvarjamo primer dobre prakse prijaznega delovnega okolja, ki omogoča notranjo motivacijo, zadovoljstvo pri delu, kvalitetno življenje in vrednotenje dela kot poslanstva. Ob tem spodbujamo izgrajevanje delovnih in drugih skupnostnih oblik bivanja in sodelovanja, ki jih odlikujejo vrednote medsebojnega spoštovanja, povezanosti in vzajemnosti. Naše poslanstvo je razlike med ljudmi razumeti in presegati s perspektive razvojnih priložnosti in izgrajevanja zdravih in trajnostno naravnanih skupnosti.

Poslanstvo
Vizija

Vizija

Naša vizija je postati visoko strokovna in učinkovita, stalno razvijujoča in razvejeno organizirana nevladna organizacija, ki bo dobro umeščena v širše družbene mreže z odlikami stalnosti, stabilnosti in trajnostne povezanosti z okoljem. Tesno povezani z nevladnimi organizacijami, partner države in gospodarskih subjektov se vidimo kot pomembni akter v soustvarjanju ljudem in okolju prijaznega, trajnostno naravnanega razvoja v Pomurju. K viziji segamo s strateškimi cilji vsestranskega in profesionalnega razvoja kadrov, timskega dela in razvoja mrežnih multidisciplinarnih timov. V prihodnosti se vidimo kot osrednji subjekt:

 • povezovanja podpornega okolja za socialno vključevanje in zaposlovanje ranljivih družbenih skupin,
 • (sou)ustvarjanja in razvoja uspešno delujočih zelenih organizacij
 • razvoja človeških skupnosti po meri njihovih potreb
 • ustvarjanja spodbudnih, prijaznih ter perspektivnih delovnih mest in delovnih skupnosti
 • ustvarjanja pogojev za razvoj podeželja, kvalitetnega bivanja in razvoja storitev na podeželju,
 • negovanja sožitja z naravo in varovanja okolja.

Poslanstvu in viziji sledimo s strateško usmeritvijo nenehne krepitve sodelovanja ter na podlagi izmenjave znanj in prenosa dobrih praks prispevamo k realizaciji inovativnih rešitev za najbolj izpostavljene družbene izzive. Z vzajemnim učenjem spodbujamo opolnomočenje osebja nevladnih organizacij, z novimi projekti pa krepimo in razpršujemo finančne vire ter zagotavljamo nadaljnji razvoj na vseh področjih delovanja. Poleg poglobljenega sodelovanja in načrtovanja novih skupnih projektov krepimo tudi sodelovanje z lokalnimi ustanovami, ki delujejo na področjih našega delovanja, nacionalnimi ustanovami in združenji ter mednarodno skupnostjo.

NOVICE

Razpis za sodelavca v programu zavetišča za brezdomne osebe

V programu Zavetišče za brezdomne osebe v Murski Soboti zaposlimo sodel...

Posvet mostovi

Društvo Mozaik kot eden glavnih akterjev na področju socialnih inovacij v Pomurju organiz...

Erasmus+: Približevanje evropske razsežnosti oddaljenim podeželskim območjem

V decembru pričenjamo z izvedbo izobraževanj in delavnic v okviru pro...