SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

RAZVOJ PODEŽELJA

humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si v Pomurju že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin

ZAKLJUČENI PROJEKTI


Akronim: ECooL-Tour

Naziv projekta: Aktiviranje naravnih in kulturnih potencialov območja za oblikovanje avtentičnega turističnega produkta s trajnostnim skupnim upravljanjem

Progam: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Obdobje izvajanja: 1.7.2017 – 31.12.2019

Glavni rezultati:
Ključni rezultat projekta je nov čezmejni turistični produkt, ki povezuje naravne in kulturne vrednote čezmejnega območja, vzpostavljen model skupnega upravljanja in trženja produktov in storitev trajnostnega turizma ter povečano število obiskovalcev. Projekt se je izvajal na območju Pomurja, Podravja, Međimurske in Varaždinske županije.
V aktivnosti za izboljšanje zmogljivosti, razvoj skupnega čezmejnega produkta ter trajnostno sodelovanje je bilo vključenih 368 oseb in 212 različnih organizacij čezmejnega območja (kmetije, občine, regionalne ustanove, razna društva in združenja, vrtci in šole, podjetja), z objavami preko medijev in socialnih omrežij pa je bilo doseženih preko 1,7 mio. oseb iz splošne javnosti. Tekom izvajanja projekta se je število obiskovalcev čezmejnega območja povečalo za 18.678.
Nov skupni čezmejni turistični produkt je sestavljen modularno iz 17 novih storitev, ki obiskovalcem zagotavljajo pristna, enkratna in avtentična doživetja, vezana na naravno in kulturno dediščino. Modularni sistem zagotavlja poljubno sestavljanje ponudbe za različne skupine obiskovalcev. Nove storitve ponujajo izobraževalne vsebine v povezavi z naravno dediščino (zelenjavni in zeliščni vrtovi, rastline in živali na prostem, semenske banke, ekološka pridelava in predelava, sadovnjak starih sort, arboretum, avtohtone in tradicionalne živali), doživetja na kmetijah, kulinarično ponudbo, sejem in festival, obenem pa se ta ponudba povezuje z objekti zaščitene kulturne dediščine. Ponudba in promocijski filmi so predstavljeni na spletni strani www.ecooltour.eu.

Tekom projekta so bili razviti novi pristopi in metode. Pomembnejši dokumenti, ki so prispevali k doseganju rezultatov projekta in zagotavljajo trajnost:

 • Metodologija za aktiviranje lokalnih potencialov
 • Analiza potencialov za skupni produkt
 • Strateški načrt oblikovanja turističnega produkta
 • Modeli soupravljanja (Priročnik za trajnostno upravljanje skupnih produktov)

Naziv projekta: RAZVOJ TURIZMA NA EKO SOCIALNI KMETIJI KORENIKA

Progam: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

Obdobje izvajanja: oktober – december 2019

Ciljne skupine:

 • osebe starejše od 50 let
 • mladi do dopolnjenega 25. leta brez ali z nizko stopnjo izobrazbe
 • pripadniki romskih skupnosti
 • invalidi
 • brezdomne osebe

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom razvoja tržnih dejavnosti na področju ekoturizma, ki temelji na učinkovitem izkoriščanju razvojnih virov s katerimi Pomurje razpolaga (človeški, socialni, kulturni in naravni kapital).
V začetni fazi izvajanja projekta je bil izdelan 6 mesečni program usposabljanja, ki je sestavljen iz dveh modulov: ohranjanje tradicionalnih obrti in običajev ter osnove ekoturizma in tradicionalne kulinarike. V program usposabljanj se je skupno vključilo 14 udeležencev iz ranljivih ciljnih skupin, od katerih se jih je po zaključenem usposabljanju 8 zaposlilo.
Z novimi programskimi vsebinami in zagotavljanjem pogojev za kakovostno ponudbo turističnih storitev se je razvila nova tržna dejavnost na področju ekoturizma. Izdelana je bila študija za razvoj trženja ekoturizma, razviti so bili 4 programi delavnic za različne ciljne skupine udeležencev, urejen je bil zeliščni vrt in nabavljena oprema za pogostitev obiskovalcev. Nabavljena in zmontirana je bila oprema za mini prodajalno ter za info center in multimedijske predstavitve.
Z namenom obveščanja javnosti je bil izveden strokovni posvet »Razvoj ekoturizma v sklopu socialne ekonomije«, izvedeni 3 eko festivali, oblikovani in izdelani promocijski materiali in izdelki, izvedenih 30 predstavitvenih dogodkov in posneti 2 video predstavitvi.
Društvo Mozaik je pri projektu izvajalo aktivnosti usposabljanj oseb iz ranljivih ciljnih skupin in prispevalo k povečanju njihove delovne usposobljenosti na specifičnih področjih dela, ki imajo potencial za vključevanje v ponudbo ekoturizma ter zagotavljanju trajnih delovnih mest.


Naziv projekta: BILLARD

Progam: Leonardo da Vinci

Obdobje izvajanja: 2004

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom oblikovanja mednarodno priznanega programa za strokovno usposabljanje managerjev za regionalni razvoj. Vključeni so bili partnerji iz osmih držav EU.
Izdelan je bil modularni program usposabljanja za management regionalnega razvoja, ki uporablja tehnologijo učenja na daljavo in je certificiran v skladu z zahtevami EU.


Akronim: SPODRAST

Naziv projekta: Socialno podjetništvo omogoča delo ranljivim skupinam

Progam: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

Obdobje izvajanja: 1.1.2011 – 31.12.2014

Ciljne skupine:

 • invalidi in osebe s fizičnimi ali psihičnimi motnjami
 • osebe starejše od 50 let
 • ženske na podeželju
 • bivši odvisniki, vključeni v programe rehabilitacije
 • bivši kaznjenci

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom iskanja novih poti za reintegracijo ranljivih družbenih skupin in vzpostavitve sistema, ki bi omogočal njihovo trajno delovno in socialno vključenost. Odgovor na resna ekonomska in socialna vprašanja v Pomurju je razvoj socialne ekonomije in socialnega podjetništva. V začetni fazi izvajanja projekta so bili izdelani štirje 6-mesečni programi usposabljanj: program ekološke pridelave in predelave živil, program nege krajine in pridobivanja lesne biomase, program pletenja in izdelovanja izdelkov iz naravnih materialov ter program za ekološki turizem. Skupno je bilo v času izvajanja projekta v programe usposabljanj vključenih 70 oseb iz ranljivih ciljnih skupin in 23 jih je bilo zaposlenih po zaključenem usposabljanju. Izvajala so se tudi individualna svetovanja in za vse osebe, ki so bile vključene v usposabljanja, so se izdelali individualni načrti spremljanja tekom vključevanja v projektne aktivnosti. Vzpostavljena je bila mentorska struktura z novo usposobljenimi mentorji za vse programe usposabljanj. Izvedenih je bilo več kot 100 promocijskih dogodkov ter nabavljeni promocijski materiali. Razvit je bil inovativni poslovni model skozi katerega se v obstoječo mrežo organizacij vključujejo posamezniki z osebnim dopolnilnim delom, ekološke kmetije in manjši predelovalni obrati z interesom za proizvodnjo ekoloških in tradicionalnih prehrambnih izdelkov ter izdelkov tradicionalnih obrti.


Akronim: V SOŽITJU NARAVE IN DRUŽBE

Naziv projekta: Z lokalnimi viri do novih delovnih mest v socialni ekonomiji Pomurja

Progam: Z lokalnimi viri do novih delovnih mest v socialni ekonomiji Pomurja

Obdobje izvajanja: 1.11.2009 – 30.10.2011

Ciljne skupine:

 • osebe starejše od 50 let
 • pripadniki romskih skupnosti
 • bivši odvisniki (vključeni v programe rehabilitacije)
 • bivši kaznjenci
 • brezdomne osebe

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom prispevanja k reševanju problema zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih družbenih skupin na področju Pomurja v dejavnostih, ki temeljijo na izkoriščanju naravnih in kulturnih danosti. Dejavnosti je potrebno okrepiti in močneje povezati z razvojem sektorja socialne ekonomije.
V začetni fazi izvajanja projekta je bil izdelan 6 mesečni program usposabljanja za delo v ekološki predelavi živil. Sestavljen je iz treh modulov: ekološka predelava žitaric, ekološka predelava sadja ter ekološka predelava zelenjave in zelišč Skupno je bilo v času izvajanja projekta v programe usposabljanj vključenih 12 oseb iz ranljivih ciljnih skupin, ki so pridobile temeljna znanja in spretnosti za delo v ekološki predelavi hrane. Po zaključku usposabljanja so bile 3 osebe zaposlene za obdobje enega leta. Ves čas trajanja projekta je bila vključenim osebam iz ciljnih skupin nudena psihosocialna podpora, tako v obliki delavnic kot tudi individualno. Razviti so bili trije novi izdelki, potekale so marketinške aktivnosti za razvoj nove blagovne znamke, oblikovana je bila celostna podoba izdelkov in izdelan načrt trženja za paleto novih izdelkov, ki jih povezuje ekologija, tradicija, lokalni značaj in družbeno odgovorno ravnanje. Izvedenih je bilo 14 promocijskih predstavitev, s katerimi se je obstoječa in novo razvita ponudba približala potencialnim kupcem.


Akronim: ČAJ/TEE

Naziv projekta: Projekttitel: Sodelovanje zaposlitvenih projektov Mozaika iz Slovenije in Ausblick iz Gosdorfa na avstrijskem Štajerskem / Kooperation der Beschaeftigungsprojekte Mosaik in Slowenien und Ausblicke Gosdorf in der Steiermark

Progam: Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija 2007-2013

Obdobje izvajanja: 1.9.2010 - 31.10.2011


Projekt se je izvajal z namenom krepitve zavesti javnosti ter družbeno zavednega razmišljanja in ravnanja z ekološko proizvodnjo.
Projekt se je izvajal z namenom razvoja skupnih ekoloških regionalnih čajev. Tekom projekta so se izvajala izobraževanja ter praktična usposabljanja oseb iz ranljivih skupin o ekološki pridelavi zelišč in izdelavi čajev. Razvitih je bilo 6 novih zeliščnih mešanic, med njimi tudi čaj prijateljstva. Oblikovana je bila embalaža za pakiranje čajev s celostno podobo. Z izvedbo prireditev, tiskovnih konferenc ter medijskih objav se je ozaveščala javnost in predstavljala nova ponudba.


Akronim: PANONSKI MOZAIKE

Naziv projekta: Revitalizacija kulturne dediščine in spodbujanje ustvarjalnosti Goričkega v luči socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin

Progam: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

Obdobje izvajanja: 1.6.2013 – 31.8.2014

Glavni rezultati:
Namen projekta je bil usposobiti predstavnike ranljivih ciljnih skupin (pripadniki madžarske skupnosti in invalidi) za kreativno predstavitev kulturne dediščine in žive ustvarjalnosti ter za oblikovanje tržno zanimive ponudbe izdelkov in storitev v sklopu razvoja kulturnega turizma na Goričkem. Izvajale so se delavnice za pridobitev specifičnih znanj in spretnosti na naslednjih področjih:

 • Obnova tehnične dediščine – udeleženci delavnic so spoznali tradicionalne tehnologije na področjih poljedelstva, oljarstva, žganjekuhe in pečarstva.
 • Razvoj filmske, avdio in video produkcije, vzpostavitev in vodenje spletnega portala – udeležence delavnic so spoznali celoten proces snovanja in izdelave kratkih promocijskih filmov za predstavitev kulturnih in turističnih društev, ki delujejo na območju Goričkega. Sodelovali so pri vzpostavitvi spletnega portala za kreativno predstavitev kulturne ustvarjalnosti na Goričkem.
 • Lončarstvo in keramika – udeleženci delavnic so spoznali delo z lončarskim vretenom in oblikovanje izdelkov iz gline. V procesu izobraževanja in praktičnega usposabljanja so udeleženci pridobili znanja in veščine za izdelovanje lončenih izdelkov, tako tradicionalnih, značilnih za panonski prostor, kot tudi sodobnih, uporabnih za različne namene.
 • Delavnice o ohranjanju živega izročila, organizacija in izvedba Etno-kulturnih prireditev na Goričkem – skupaj z zainteresiranimi posamezniki se je razvila kulturna ponudba (folklorni plesi, glasba, likovna umetnost, kratke satirične gledališke igre, itd.). Zasnovani so bili programi za izvedbo Etno kulturnih prireditev na Goričkem.
 • Panonski mozaik
 • 2013 – 2014
 • Izvedenih 199 delavnic in vključenih 227 udeležencev usposabljanj.
 • V projektne aktivnosti vključenih 32 organizacij/društev

Akronim: PANONSKA VAS

Naziv projekta: Usposabljanja invalidov za dela na področju ohranjanja in kreativne uporabe kulturne dediščine

Progam: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

Obdobje izvajanja: 2008


Projekt se je izvajal z namenom usposabljanja dolgotrajno brezposelnih invalidov za delo na področju obnove, ohranjanja in vzdrževanja objektov kulturne dediščine.
Projektne aktivnosti so se smiselno dopolnjevale z aktivnostmi krovnega projekta izgradnje kompleksa »Panonska vas«. V sodelovanju z občino, lokalnim prebivalstvom in strokovnjaki s področja ohranjanja kulturne dediščine je nastal kompleks tradicionalno grajenih hiš, katerega namen je predstaviti tipično panonsko vas z njenimi etnološkimi, arheološkimi in umetnostno zgodovinskimi značilnostmi.
Tekom projekta se je usposobilo 5 mentorjev in 15 invalidov za tehnike tradicionalnega graditeljstva: tesarstvo, slamokrovstvo in gradnja z ilovico.


Akronim: BIONET

Naziv projekta: Mreža eko socialnih kmetij

Progam: INTERREG IIIA Sosedski program Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004 – 2006

Obdobje izvajanja: 2006 - 2008

Glavni rezultat:
Projekt se je izvajal z namenom vzpostavitve mreže eko socialnih kmetij, ki bo okrepila čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko na področju ekološkega kmetijstva in predelave kakovostnih prehrambnih izdelkov ter zagotavljanja pogojev za izboljšanje zaposljivosti oseb iz ranljivih družbenih skupin v teh dejavnostih.
Tekom projekta je bila na obmejnem območju Slovenije in Madžarske vzpostavljena mreža eko socialnih kmetij, ki povezuje ekološke kmetije in predelovalce ekoloških in tradicionalnih prehrambnih izdelkov. Posebnost mreže pa ni zgolj pridelava in ponudba ekoloških prehrambenih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, temveč tudi zaposlovanje in socialno vključevanje oseb iz ranljivih družbenih skupin. V mrežo so vključene različne kmetije in predelovalni obrati, vsak od njih s prav posebno ponudbo in s povezovanjem ter skupno promocijo se le ta približa ljudem, ki cenijo kakovostno hrano.


Naziv projekta: EKOSOCIALNA KMETIJA – ZAVOD KRPLIVA

Progam: ?????

Obdobje izvajanja: ????????

Glavni rezultat:
Projekt se je izvajal z namenom obnove propadajoče kmetije v naselju Krplivnik na Goričkem za namene usposabljanja in dela težje zaposljivih oseb v okoljskem sektorju na področju krajinskega parka Goričko.
Izgrajena je bila temeljna infrastruktura kmetije in ustanovljen zavod, katerega dejavnosti so usposabljanje in zaposlovanje v okoljskem sektorju in sicer predvsem v dejavnostih: ekološko kmetovanje in predelava živil, tradicionalno graditeljstvo in nega krajine.