SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

MEDGENARACIJSKO MEDKULTURNO POVEZOVANJE

humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si v Pomurju že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin

PROJEKTI V IZVAJANJU


Akronim: VEČGENERACIJSKI CENTER POMURJA

Progam: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Namen projekta:
Namen projekta je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb ljudi vseh starosti. Dejavnosti so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Izvajajo se številne dejavnosti, s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju, medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna

Cilji projekta:

 • socialno aktivirati čim več ljudi iz lokalnega okolja in tudi širše
 • nuditi dostopne, raznolike in kakovostne vsebine in aktivnosti različnim ciljnim skupinam
 • opolnomočiti ranljive ciljne skupine in prispevati k dvigu kakovosti življenja na podeželju
 • okrepiti povezanost javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij ter občin
 • zagotoviti celosten pristop pri reševanju problematike socialnega vključevanja v lokalnem okolju

Izajanje:

Društvo Mozaik izvaja aktivnosti na lokaciji eko socialne kmetije Korenika v Šalovcih na Goričkem in Večgeneracijski center se imenuje Štorklja, ki predstavlja varen, prijeten in dostopen prostor zbiranja ljudi v lokalnem okolju. Izvajajo se različne delavnice in druge aktivnosti, ki so vsebinsko vezane na:

 • aktivno preživljanje prostega časa v naravi
 • ustvarjalnost in kreativnost
 • pridobivanje različnih kompetenc (starševskih, zdravstvenih, socialnih, finančnih, glasbenih,…)
 • kulinariko, vrtnarstvo in zeliščarstvo
 • delo z živalmi na kmetiji
 • medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje

Aktivnosti se odvijajo dva do trikrat tedensko za najmanj 290 udeležencev na leto. Program mesečnih aktivnosti in utrinki izvajanja se objavljajo na facebook strani VGC Štorklja.

Sofinanciranje projekta: 140.220,00 EUR

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Obdobje izvajanja: 1.1.2017 – 30.9.2021

ZAKLJUČENI PROJEKTI


Akronim: VAS SOŽITJA

Naziv projekta: Usposabljanje za dela na področju odkrivanja, ohranjanja in kreativne uporabe romske kulturne dediščine v naselju Pušča

Progam: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

Obdobje izvajanja: 1.9.2010 - 31.10.2011

Glavni rezultati:
Namen projekta je bil usposobiti predstavnike romske skupnosti v romskem naselju Pušča za prepoznavanje, ohranjanje in predstavljanje lastne kulturne dediščine in živega izročila. Izvajale so se delavnice za pridobitev specifičnih znanj in spretnosti na naslednjih področjih:

 • Odkrivanje človeških kulturnih potencialov v naselju Pušča: nanaša se predvsem na odpravljanje podcenjujočega odnosa do Romske kulturne dediščine.
 • Ohranjanje romske kulturne dediščine v naselju Pušča: poudarek je bil na delovnih usposabljanjih za obrti povezane s tradicionalnim graditeljstvom (tesarstvo, slamokrovstvo, gradnja z ilovico).
 • Predstavljanje romske kulturne dediščine v naselju Pušča: oblikovane so bile kulturne skupine za folklorne plese, glasbo, likovno umetnost in izdelani programi, ki se bodo izvajali v »Vasi sožitja«. Izvedeno je bilo tudi usposabljanje za izdelavo dokumentarnega filma in izdelan film.

V programe usposabljanja je bilo vključenih 51 pripadnikov romske skupnosti.


Akronim: SOŽITJE GENERACIJ

Naziv projekta: Krepitev medgeneracijskega sodelovanja na območju LAS Goričko

Obdobje izvajanja: 3.7.2018 – 30.10.2019

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom krepitve medgeneracijskega sodelovanja in povezanosti ljudi na podeželju, razvoja novih oblik medgeneracijskega sodelovanja z medsebojnim prenosom znanj in izkušenj, ohranjanja kulturne dediščine, izboljšanja možnosti za preživljanje prostega časa ter zagotavljanja psihosocialne podpore in socialne vključenosti najranljivejših družbenih skupin.
Tekom projekta so se izvajale nove oblike medgeneracijskih delavnic in tako se je krepila povezanost ljudi na podeželju, povečala se je ozaveščenost o pomenu zdravega življenja, povečalo znanje o ekološki pridelavi, varovanju narave in okolja ter pomenu kulturne dediščine. Aktivnosti so se izvajale v občinskih središčih: Šalovci, Grad, Hodoš, Gornji Petrovci in Puconci, kjer je bilo izvedenih 25 tovrstnih delavnic, kar je močno okrepilo povezovanje z občinami, nevladnimi organizacijami, šolami, vrtci in drugimi organizacijami.
V sodelovanju s projektnimi partnerji so se izvajale delavnice za ohranjanje starega Šalovskega kina in prenosa znanj med generacijami, ki so se zaključile v zelo odmevnem 2-dnevnem kulturno-turističnem filmskem dogodku »Vandraš« v Šalovcih, ki je povezal kulturno dediščino starega kina in sodobno tehnologijo.
V okviru projekta so bila tudi nabavljena in na eko socialni kmetiji Korenika, kjer deluje VGC Štorklja, postavljena zunanja igrala, ki so primerna tudi za starejše in invalide.


Naziv projekta: MOZAIK INOVATIVNIH STORITEV ZA CELOSTNO OSKRBO IN POMOČ STAREJŠIM TER DRUGIM RANLJIVIM SKUPINAM

Obdobje izvajanja: 21.11.2018 – 18.11.2019

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom razvoja poslovnega modela inovativnih storitev za celostno oskrbo in pomoč starejšim ter drugim ranljivim skupinam, in sicer na podlagi analize dolgoletnih izkušenj in izzivov ključnih akterjev Pomurja, pristojnih za oskrbo in pomoč starejšim ter drugim ranljivim skupinam.
Tekom izvajanja projekta smo povezali mreže strokovne javnosti in zagotovili celovit pregled obstoječega stanja na področju zagotavljanja storitev za starejše in druge ranljive skupine. Okrepili smo povezovanje obstoječih praks in razvili inovativne storitve glede na ugotovljene potrebe. Preizkušali smo nove metode dela in razvili storitve v pilotni fazi ter spremljali, vrednotili in korigirali izvajanje pilotnega modela sodelovanja.

Rezultati projekta so pripomogli k iskanju:

 • inovativnih storitev in modelov, s katerimi se bomo odzivali tudi na najbolj zanemarjene potrebe starejših in drugih ranljivih skupin,
 • možnosti zagotavljanja podpore pri izvajanju storitev javnega sektorja,
 • priložnosti za medgeneracijsko druženje, izražanje lastnih potencialov, kar preprečuje tesnobo zaradi osamljenosti in tako zmanjšuje stiske,
 • priložnosti za podporo pri reševanju stisk zaradi duševnih bolezni, zasvojenosti itd.,
 • novih priložnosti za usposabljanje, izobraževanje in trajno zaposlovanje ter
 • priložnosti za ohranjanje ljudi na območju.