SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

KROŽNO GOSPODARSTVO PONOVNA UPORABA

humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si v Pomurju že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin

ZAKLJUČENI PROJEKTI


Akronim: GoPro

Naziv projekta: Profesionalizacija storitev v mozaiku nevladnih organizacij

Progam: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Obdobje izvajanja: 1.10.2018 – 31.12.2019

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom zagotavljanja pogojev za profesionalizacijo NVO v Pomurju, njihovo boljše odzivanje na potrebe okolja ter povezovanje za zagotavljanje trajnostnih delovnih mest.
V okviru projekta je bil razvit strateški načrt profesionalizacije storitev NVO in uvedene inovativne oblike multimedijske komunikacije v sektorju in zagotavljanju podpore NVO pri načrtovanju in izvedbi projektov/programov.
Zaposlene so bile 3 osebe, ki so s skupnimi projekti, programi in enotnim standardom kakovosti ter ustrezno multimedijsko strategijo zagotovile povezovanje nevladnih organizacij in inovativne oblike partnerskih struktur, ki so se sposobne kakovostno odzivati na vedno večje potrebe okolja. Vse 3 osebe so po zaključku projekta obdržale zaposlitev v skupini partnerskih organizacij


Akronim:  INOVALOCA

Naziv projekta: Spodbujanje novih oblik podjetništva s krepitvijo inovativne rabe lokalnih virov

Obdobje izvajanja: 18.12.2013 – 17.3.2015

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom zagotavljanja pogojev za inovativno rabo razpoložljivih lokalnih virov in kreiranje novih delovnih mest preko razvoja podpornega okolja za nove oblike podjetništva.
Z namenom povezovanja strokovne javnosti in zainteresiranih ciljnih skupin na obeh straneh meje so bili izvedeni predstavitveni dogodki, študijski ogled in festivali. Zasnovana sta bila dva pilotna projekta za razvoj socialnega podjetja in izdelan priročnik. S tem se je izboljšala inovativnost in kreativnost nosilcev različnih podjetniških idej v Sloveniji in na Hrvaškem.
Zasnovana in izvedena je bila raziskava o stanju na področju socialnega podjetništva v Sloveniji in na Hrvaškem, razvit model in metodologija za spodbujanje novih oblik podjetništva ter izdana knjiga s predstavljenimi rezultati in modelom.
Izdelan in realiziran je bil izobraževalni program za osebje podpornega okolja za socialno podjetništvo in oblikovana podporna mreža svetovalcev za nove oblike podjetništva.
Za osebe iz ciljnih skupin so bili zasnovani in realizirani programi izobraževanja za kreativno uporabo tradicionalnih obrti ter izvedena individualna svetovanja in nudena psihosocialna podpora. S tem se je povečala usposobljenost, delovne zmožnosti in zaposljivost oseb iz ranljivih družbenih skupin v razvojno perspektivnih dejavnostih vezanih na kreativne industrije.


Akronim:  SOCPOD

Naziv projekta: Uporaba lokalnih virov za razvoj socialnega podjetništva

Progam: IPA Operativni program Slovenija - Hrvaška 2007 - 2013

Obdobje izvajanja: 1.4.2011 – 31.3.2013

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom krepitve sodelovanja in mreženja med podjetji in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju socialnega podjetništva v Sloveniji in na Hrvaškem, spodbujanja razširjanja dobrih praks socialnega podjetništva ter zagotavljanja novih delovnih mest za osebe iz ranljivih družbenih skupin.
Mreženje subjektov socialnega podjetništva je potekalo preko predstavitvenih delavnic, z usposabljanjem, animiranjem in promocijo socialnega podjetništva v Sloveniji in na Hrvaškem. Izvedena je bila strokovna konferenca »Socialno podjetništvo – novi izzivi in perspektive« s predstavitvijo razvojnih usmeritev EU na področju socialnega podjetništva, vzpostavljanje pravno – institucionalnega okolja in primeri dobrih praks ter študijsko potovanje z ogledom dobrih praks v Pomurju.
Raziskava in razvoj novih izdelkov/storitev socialnega podjetništva je zajemala analizo razvojnih virov in potencialov lokalnega okolja. Izdelani sta bili dve študiji za razvoj novih izdelkov/storitev socialnega podjetništva, ki sta vključevali po dva razdelana razvojna projektna predloga za vsako slovensko in hrvaško stran. Na podlagi analize stanja in definiranih projektnih predlogov je bila izdelana strateška študija za trženje ponudbe socialnega podjetništva v Sloveniji in na Hrvaškem.
S promocijsko prodajnimi predstavitvami se je obstoječa in novo razvita ponudba približala potencialnim kupcem. Izdelan je bil program usposabljanj na področju pridelave, predelave in prodaje ekoloških izdelkov za osebe iz ranljivih družbenih skupin, s pomočjo katerega je bilo izvedeno obsežno usposabljanje v Sloveniji in na Hrvaškem. S tem se je povečala usposobljenost, delovne zmožnosti in zaposljivost oseb iz ranljivih družbenih skupin v razvojno perspektivnih dejavnostih socialne ekonomije.


Akronim:  SOBIO

Naziv projekta: Socialni biomasni center za trajnost bivanja, pilotni projekt za vključitev brezposlnih na področje biomase in nege gozda

Progam: Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija 2007-2013

Obdobje izvajanja: 2010 - 2013

Ciljne skupine:

 • osebe starejše od 50 let
 • pripadniki romskih skupnosti
 • bivši odvisniki (vključeni v programe rehabilitacije)
 • bivši kaznjenci
 • brezdomne osebe

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom prispevanja k reševanju problema zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih družbenih skupin na področju Pomurja v dejavnostih, ki temeljijo na izkoriščanju naravnih in kulturnih danosti. Dejavnosti je potrebno okrepiti in močneje povezati z razvojem sektorja socialne ekonomije.
V začetni fazi izvajanja projekta je bil izdelan 6 mesečni program usposabljanja za delo v ekološki predelavi živil. Sestavljen je iz treh modulov: ekološka predelava žitaric, ekološka predelava sadja ter ekološka predelava zelenjave in zelišč Skupno je bilo v času izvajanja projekta v programe usposabljanj vključenih 12 oseb iz ranljivih ciljnih skupin, ki so pridobile temeljna znanja in spretnosti za delo v ekološki predelavi hrane. Po zaključku usposabljanja so bile 3 osebe zaposlene za obdobje enega leta. Ves čas trajanja projekta je bila vključenim osebam iz ciljnih skupin nudena psihosocialna podpora, tako v obliki delavnic kot tudi individualno. Razviti so bili trije novi izdelki, potekale so marketinške aktivnosti za razvoj nove blagovne znamke, oblikovana je bila celostna podoba izdelkov in izdelan načrt trženja za paleto novih izdelkov, ki jih povezuje ekologija, tradicija, lokalni značaj in družbeno odgovorno ravnanje. Izvedenih je bilo 14 promocijskih predstavitev, s katerimi se je obstoječa in novo razvita ponudba približala potencialnim kupcem.


Naziv projekta: MULTI KULTI ZA BOLJŠI JUTRI

Progam: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Obdobje izvajanja: 1.11.2018 – 31.12.2019

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom povečanja delovne usposobljenosti ranljivih ciljnih skupin ter zagotavljanja pogojev za njihovo trajno zaposlovanje v dejavnostih povezanih z ohranjanjem kulturne dediščine in s tem krepitve njihove socialne vključenosti.
Z aktivnostmi spoznavanja lastne kulturne dediščine in kreativnimi delavnicami so bile prepoznane in razvite smernice za razvoj dejavnosti prenove pohištva z vključevanjem elementov kulturne dediščine. S teoretičnimi in praktičnimi delavnicami so bili prenovljeni in izdelani novi izdelki, ki so tako dobili novo, privlačno podobo ter uporabno vrednost.
V projektne aktivnosti je bilo vključenih 112 udeležencev iz ranljivih ciljnih skupin (invalidi, Romi, pripadniki madžarske skupnosti). Po zaključku projekta jih je bilo 66 vključenih v iskanje zaposlitve. Tekom izvajanja projekta je bil zaposlen pripadnik madžarske skupnosti.
Za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov smo krepili povezanost in sodelovanje med posameznimi organizacijami, razvili trženjsko strategijo in model trajnostnega sodelovanja na področju kreativnega razvoja dejavnosti ponovne uporabe in doseganja trajnostnih okoljskih in socialnih učinkov.
Z aktivnostmi informiranja in komuniciranja smo povečevali ozaveščenost širše javnosti in razbijali predsodke ter stereotipe o ranljivih ciljnih.


Naziv projekta: Z REVITALIZACIJO POHIŠTVA DO DRUŽBENIH UČINKOV

Progam: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Obdobje izvajanja: 22.3.2017 – 15.10.2018

Glavni rezultati:
Projekt se je izvajal z namenom zagona dejavnosti revitalizacije pohištva in sledečih storitev:

 • zbiranje in posredovanje pohištva
 • obnova in popravilo pohištva (vrnitev opreme v prvotno funkcijo) ter
 • obnova pohištva in estetska nadgradnja z novo ali izboljšano staro funkcijo izdelkov

V okviru zbiranja in posredovanja pohištva ter drugih programov, namenjenih uresničevanju smernic krožnega gospodarstva je bil vzpostavljen spletni portal www.mensana.net, namenjen izmenjavi vseh potrebnih informacij.

Projekt pa je poleg tega še dodatno omogočil razvoj nove dejavnosti – podjem, kjer se lahko vključujejo različne ranljive skupine, kot so mladi, starejši, invalidi itd.

S projektom smo:

 • prispevali svoj delež k ohranitvi varstva okolja, saj gre za ponovno uporabo izdelkov, ki bi drugače pristali med odpadki,
 • ozaveščali regionalno prebivalstvo o različnih možnostih ponovne rabe pohištva,
 • ustvarjali pogoje za vzpostavitev novih delovnih mest, primernih za zaposlovanje ranljivih skupin in
 • s spletnim portalom zagotoviti ustrezno izmenjavo informacij, ponudbe in povpraševanja, ki kot orodje skrbi za krepitev lokalne ekonomije in krožnega gospodarstva v regiji.