SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI

humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si v Pomurju že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin

Zavetišče za brezdomne osebe

V programu Zavetišče za brezdomne osebe Murska Sobota smo usmerjeni v reševanje celovite brezdomske problematike na območju Pomurja. Nudimo dostojno in varno namestitev polnoletnim osebam, ki so zaradi različnih okoliščin ostale brez primerne nastanitve - doma. Za vstop v Zavetišče lahko zaprosijo osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju pomurskih občin in za katere se med uvodnimi srečanji izkaže, da so pripravljene sodelovati pri reševanju trenutne stanovanjske stiske.

Dom je toplina in tolažba, je gejzir novih moči in zavetje pred viharji. (Davo Karničar)

Uporabniki so sprejeti v zavetišče prostovoljno, na lastno željo. Vključimo jih v storitve, ki vračajo dostojanstvo, zmanjšujejo tveganje za ponovni padec v brezdomstvo in pomembno vplivajo na kakovost življenj. Kontaktni podatki Vsak dan smo dosegljivi na naslovu Zavetišča, Tomšičeva ulica 16, 9000 Murska Sobota, telefonski številki 0599 32 520 in elektronskem naslovu: zavetisce.ms@siol.net

Več o programu

Zavetišče za brezdomne osebe se nahaja na Tomšičevi ulici 16 v Murski Soboti, kjer izvajamo program brez prekinitve, 24 ur na dan, vse dni v letu, in nudimo bivanje ter psihosocialno oskrbo 18 osebam. V Zavetišču izvajamo celodnevne aktivnosti skrbi zase, za bivalne prostore in okolico ter prostočasne dejavnosti, v katere se vključujejo uporabniki glede na lastne sposobnosti in želje ter si prizadevajo za ponovno vključitev na trg dela ali ureditev socialne ekonomske situacije. V okviru programa deluje tudi Sekundarna nastanitvena enota Lemerje, kjer izvajamo nadaljevalni program, kamor vključujemo uporabnike, ki so napredovali v psihosocialnem okviru, hkrati pa samostojno niso zmožni rešiti bivanjske stiske. V bivalni skupnosti je prostora za 7 oseb, ki delujejo in bivajo po enakih načelih kot v enoti Zavetišča.

Vsem osebam, ki se vključijo v naš bivalni program, nudimo:

 • dostojno in varno namestitev
 • osnovne stvari za bivanje (posteljnino, brisače, osnovne higienske potrebščine)
 • hrano, oblačila in obutev
 • sodelovanje v dnevnih aktivnostih za dvig kakovosti življenjskih navad
 • pomoč pri urejanju socialnoekonomske situacije
 • strokovno pomoč in podporo za osebnostno rast spremstvo in zagovorništvo
 • učenje veščin, ročnih spretnosti in pridobivanje novih znanj
 • iskanje možnosti za vrnitev v socialno in delovno okolje
 • iskanje možnosti za ureditev stanovanjskih razmer

Cilji programa:

 • Nuditi primerno in varno namestitev
 • Dostopnost do storitev
 • Informiranost uporabnika
 • Dvig prehrambnih in higienskih navad
 • Ureditev statusa in dokumentov
 • Kvalitetno preživljanje prostega časa
 • Pridobitev delovnih navad
 • Zaposlitev
 • Zaupanje in zadovoljstvo uporabnikov
 • Prepoznavnost programa v lokalnem okolju
 • Vključevanje prostovoljcev

Zavetišče za brezdomne osebe Tomšičeva ulica 16, Murska Sobota

Sekundarna nastanitvena enota Lemerje

Kazalniki:

 1. Število uporabnikov vključenih v program, - letno nuditi oskrbo vsaj 36 brezdomnim osebam, število opravljenih nočitev, število opravljenih storitev.
 2. Število opravljenih storitev prve socialne pomoči, posredovanje razpoložljivih informacij o različnih možnostih reševanja brezdomske problematike,
 3. Število uporabnikov, ki so izboljšali svoj socialni položaj (ureditev bivalnih razmer, vključitev v druge programe, ureditev dokumentacije, pridobitev socialnih pravic).
 4. Stopnja zadovoljstva uporabnikov: analiza programa s strani IRSSV, analiza anketnih vprašalnikov oz. zapisov o zadovoljstvu uporabnikov.
 5. Analiza števila prostovoljcev in opravljenih ur v tekočem letu.
 6. Število predstavitev programa javnosti, število izvedenih projektov v lokalnem okolju (dobrodelne akcije, priključitev akcijam drugih organizacij), število sodelovanj z drugimi deležniki pomoči (medinstitucionalne povezave in timi, pomoč pri organiziranju pomoči uporabnikom).

»Pomoč na vratih« - terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo

Težki finančni položaj, višji odhodki kot prihodki, težave pri vzdrževanju bivalnih prostorov, grožnja izgube bivalnih prostorov, zasvojenosti in druge osebne stiske povzročajo velike obremenitve, pritisk in stres ter znižujejo kakovost življenja.

Pomoč na vratih

Sonja in Anja sta tu za vas

Več o programu

S pravočasnim iskanjem pomoči, ukrepanjem in aktivacijo v smeri reševanja krizne situacije, zmoremo premagati velike stiske.

Program »Pomoč na vratih« – terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo je brezplačni preventivni program koordinacije in podpore s ciljem, da potencialno brezdomne osebe obdržijo bivališče ter uredijo svoje bivalne pogoje. Pomoč je za vključene uporabnike brezplačna. Pogoj za vključitev je polnoletnost.

Kontaktni podatki
Program izvajata strokovni delavki, Sonja in Anja. Dosegljivi sta na telefonskih številkah 070 336 663 (Sonja) in 070 673 759 (Anja), ali na elektronskem naslovu pomocnavratih@gmail.com

Glede na potrebe uporabnikov, nudimo občasno ali kontinuirano pomoč, ki zajema pogovor, psihosocialno podporo, informiranje in svetovanje o obstoječih možnostih za ureditev krizne situacije, podporo pri izpolnjevanju dokumentacije za uveljavljanje pravic, zagovorništvo in usposabljanje za dvig kakovosti življenja: učenje socialnih in komunikacijskih veščin, finančne pismenosti, skrbi zase in svoj dom.

Terenske obiske izvajamo na območju celotne statistične regije Pomurje. Prihajamo v domačo okolje uporabnika oziroma na lokacijo, ki jo vnaprej dogovorimo. Na terenu smo prisotni vsak delavnik najmanj 6 ur, obiske dogovarjamo z uporabniki individualno.

Za vse ljudi v stiski zagotavljamo dostopnost strokovne delavke med delavniki, po telefonu in e-pošti, med 8.00 in 16.00 uro.

V programu sodelujejo tudi prostovoljci. V kolikor se sami vidite kot prostovoljec našega programa, vabljeni na razgovor, po predhodni najavi. V kolikor v lokalnem okolju zaznavate problematiko finančnih stisk, zadolženosti, neurejenih bivalnih razmer ali ljudi v stiski, nas lahko obvestite in se bomo odzvali. Program sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter lokalne skupnosti.

Cilji:

 • Ohranitev bivališča.
 • Urejenost obstoječih bivalnih pogojev.
 • Dostopnost storitev.
 • Zaupanje in zadovoljstvo uporabnikov programa.
 • Široka mreža prostovoljcev.
 • Prepoznavnost programa v lokalnem okolju.

Kazalniki:

 1. Število uporabnikov, ki so ohranili bivališče, število uporabnikov, ki so pridobili novo bivališče, število vključitev v aktivacijski program (ureditev prvotnih bivalnih razmer, preselitev v ustrezno bivališče, vključitev v zdravljenje zasvojenosti, aktivno reševanje finančne situacije, npr. odpust dolgov).
 2. Število prejetih donacij stanovanjske opreme, število srečanj z nudeno pomočjo pri ureditvi bivalnih pogojev (izvedena svetovanja in usposabljanja za vzdrževanje bivališča, pridobljena sredstva sofinanciranja ali nepovratna sredstva posameznih razpisov – npr. Eko sklad, pridobljena izredna denarna ali druga finančna pomoč, organizirane akcije v sodelovanju z lokalno skupnostjo, prostovoljci ali drugimi deležniki).
 3. Število lokacij na katerih se izvaja program, število nudenih pomoči uporabnikom posamezne lokacije (vsi stiki z uporabniki ter informiranje, namenjeno njim).
 4. Stopnja zadovoljstva uporabnikov: analiza anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu uporabnikov.
 5. Analiza števila prostovoljcev v tekočem letu.
 6. Število predstavitev programa javnosti, število izvedenih projektov v lokalnem okolju (dobrodelne akcije, priključitev akcijam drugih organizacij), število sodelovanj z drugimi deležniki pomoči (medinstitucionalne povezave in timi, pomoč pri organiziranju pomoči uporabnikom).

Za boljši jutri z demenco - program pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem

Demenca oropa bolnika tistega, kar je najbolj človeško – spomina in osebnega dostojanstva. Ni preprosto dojeti, da se ljubljena oseba spreminja in da določenih stvari ne razume več.

V današnjem času demence še ne znamo in ne moremo preprečiti. Lahko pa z ustreznim načinom življenja vsaj odložimo začetek bolezni in upočasnimo njeno napredovanje. Pomembno je, da že v srednjih letih poskrbimo za preventivo (redno vadbo - fizično aktivnost, zdravo prehrano, umsko aktivnost, kakovostno spanje, aktivno družabno življenje).

Za boljši jutri z demenco je socialnovarstveni program, ki ga izvaja Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p.. Je preventivni in podporni program pomoči namenjen osebam z demenco, oz. starejšim osebam, ki kažejo znake upadanja kognitivnih in psihofizičnih moči s šibko socialno mrežo ali brez nje in ki živijo doma, kjer nimajo dostopa do storitev, potrebnih za krepitev funkcioniranja in kvalitetnega življenja. Uporabniki programa so tudi svojci oz. bližnji osebam z znaki demence, ki živijo z njimi ali v njihovi bližini ter jih pesti pomanjkanje znanj oz. možnosti pri skrbi za osebo z demenco.

Program se izvaja na območju Upravne enote Murska Sobota. Delavnice izvajamo v vrtovih in prostorih za medgeneracijsko druženje na Eko-socialni kmetiji Korenika v Šalovcih, v prostorih Medgeneracijskega središča Mensana v Murski Soboti in v prostorih turistične hiše Žlica v Bratoncih in je za udeležence brezplačen.

Če bi radi, da se delavnice izvajajo tudi v vašem kraju, si želite izvedeti več o našem programu oziroma bi se nam radi pridružili, nas pokličite na telefonsko številko 041 380 430 (Nevenka Zrim).

Več o programu

Osebam z demenco nudimo različne delavnice ohranjanja kognitivnih spretnosti, vzdrževanja telesne kondicije, kreativne, razvedrilne, kulinarične in glasbene delavnice ter delavnice medgeneracijskega druženja. Svojcem nudimo individualno delo, skupinske delavnice in skupino za samopomoč. Delo s svojci je namenjeno boljšemu prepoznavanju in razumevanju bolezni, lažjemu premagovanju vsakodnevnih težav in dvigu kvalitete družinskega življenja. Program nudi pridobivanje strokovne podpore in krepitev socialne mreže.

Cilji:

 • Prispevati k večji socialni vključenosti oseb z demenco oz. starejših oseb in njihovih svojcev.
 • Ohraniti in izboljšati telesno in duševno zdravje vključenih uporabnikov.
 • Vzpostaviti in okrepiti lastno aktivnost ter opolnomočiti uporabnike za kakovostne socialne stike v skupnosti.
 • Zagotoviti psihosocialno podporo in strokovno svetovanje svojcem dementnih oseb.
 • Okrepiti sodelovanje z drugimi deležniki v lokalnih okoljih in izboljšati ponudbo storitev.
 • Izboljšati informiranost in povečati osveščenost javnosti o problematiki starejših in o demenci.
 • Razširiti delovanje programa v druge občine na območju UE Murska Sobota.

Kazalniki:

 1. Število kontinuiranih in občasno vključenih uporabnikov v program (kontinuiranih 15 uporabnikov, občasno 30 uporabnikov).
 2. Število izvedenih delavnic (70 delavnic letno: 40 delavnic s področja telesnega in duševnega zdravja, 10 izobraževalnih delavnic, 10 praktičnih delavnic pridobivanja novih veščin, 10 delavnic za kvalitetno preživljanje prostega časa).
 3. Vmesna in končna evalvacija individualnega in skupinskega dela z uporabniki.
 4. Število medijskih objav.
 5. Število srečanj medinstitucionalnih timov.
 6. Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in s strani lokalnih skupnosti. V aktivnosti programa se vključujejo tudi prostovoljci.